Spring til indhold

VEDTÆGTER

Vedtægter for Samsø Golfklub

Klubbens navn er Samsø Golfklub, og dens hjemsted er Samsø Kommune.

§2
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og
med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til
golfsporten. Klubben skal i henhold til lejeaftale med Samsø Kommune drive en golfbane.
Klubbens opgave er at stå for de til en golfklub hørende idrætslige aktiviteter og sørge for,
at de hertil hørende faciliteter findes, således at klubbens medlemmer og gæster kan
udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af DANSK
GOLF UNION.

§3
Klubben optager kun fysiske personer som medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret
til at spille på banen.

§4
Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen
for et år ad gangen og omfatter følgende medlemskategorier:

Uden indskud
Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder)
Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år)
Type 3. Long distance-medlemmer
Type 4. Passive medlemmer
Type 5. Flex-medlemmer
Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer.
Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at ændre kontingentsatserne med op til 8% uden
generalforsamlingens godkendelse, for 1 år ad gangen og omfatter følgende
medlemskategorier:

Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder)
Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år)
Type 3. Long distance-medlemmer
Type 4. Passive medlemmer
Type 5. Flex-medlemmer
Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer.
Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer.

Indskud
De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen
finder rimelig grund til at dispensere herfra. Medlemskabet kan først genoptages, når hele
restancen er betalt
Medlemskab følger kalenderåret og er bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan
kun ske skriftligt med 2 måneders varsel, senest 31. oktober. Efter den 31. oktober er medlemskabet automatisk fornyet for det kommende år.

Det er muligt at ændre et
medlemskab til en anden kategori i opadgående retning når som helst mod betaling af
differencen. Ved overgang til en billigere kategori gælder de samme regler som ved
udmeldelse.

§5
Der afholdes ordinær generalforsamling en lørdag i marts, men tilstræbes at det bliver den 1. lørdag i marts. Indkaldelse sker på golfklubbens hjemmeside og ved opslag i klubben
senest 2 uger før. Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, personlig myndige med det antal stemmer som følgende:

Antal stemmer
Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder) 0
Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år) 10
Type 3. Long distance-medlemmer 1
Type 4. Passive medlemmer 0
Type 5. Flex-medlemmer 1
Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer 1
Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer 10

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal,
hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmers forlangende skal der afholdes
skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:

Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater, som skal
vælges, og kun med de antal stemmer de er berettiget til jfr. ovenstående fordelingsnøgle
på hver kandidat. Ved stemmelighed skal der straks – efter samme regler – afholdes
omvalg mellem kandidaterne med ens stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som
indkaldelse til en ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat af forhandlingerne
på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg
anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:

Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater, som skal
vælges, og kun med de antal stemmer de er berettiget til jfr. ovenstående fordelingsnøgle
på hver kandidat. Ved stemmelighed skal der straks – efter samme regler – afholdes
omvalg mellem kandidaterne med ens stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som
indkaldelse til en ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat af forhandlingerne
på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om det forløbne år
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af budget og kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Forslag fra bestyrelsen
10. Forslag fra medlemmerne
11. Eventuelt.

For at kunne behandles på den ordinære generalforsamling skal forslag fra medlemmerne
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 10. februar.
Forslag fra medlemmer og
bestyrelse skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag offentliggøres på
opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelsen.

§7
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen med mulighed for
genvalg. Der vælges desuden 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne
deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, jf. §5.
Kommer bestyrelsen under 5 medlemmer, konstitueres 1. suppleanten og derefter i givet
fald 2. suppleanten. Suppleanterne indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems
valgperiode.

§8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen, som er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der
udfærdiges referater af bestyrelsens forhandlinger.

§9
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning,
beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i
forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og
meddele prokura. Optagelse af større lån, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom
kræver godkendelse af en generalforsamling. For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår
på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.

§10
Et af bestyrelsens medlemmer ansøger om alkoholbevilling under overholdelse af
gældende regler herfor.

§11
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den finder nødvendige. Alle udvalg refererer til et
bestemt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal godkende udvalgets medlemmer.
Bestyrelsen giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Faste udvalg konstitueres senest den
1. april efter den ordinære generalforsamling.

§12
Klubbens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal, senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes, bekendtgøres for klubbens medlemmer ved fremlæggelse i
klubhuset.

§13
For golfspillet i klubben gælder de af the Royal & Ancient Golf Club Of St. Andrews
fastsatte regler, samt de af bestyrelsen – med Dansk Golf Unions godkendelse – fastsatte
lokale regler. Handicap fastsættes i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til
spillets afvikling og til opretholdelse af orden inden for klubbens område.

Bestyrelsen kan
straffe overtrædelse af disse bestemmelser med karantæne eller, i gentagne eller grove
tilfælde, med udelukkelse af klubben. Afgørelser om udelukkelse kan indbringes for DGU’s
Amatør- og Ordensudvalg. Alle afgørelser kan indklages til A&O.

Klubben respekterer de
af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU-kort og Nordisk Introduktionskort.

§14
Enhver generalforsamling kan beslutte at ændre disse vedtægter, hvis mindst 2/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.

Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved en afstemning om
vedtægtsændringer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny
generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling.
Forslaget kan her vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer uanset antal.

§15
Hvis klubben opløses, tilfalder eventuelt overskud på opløsningstidspunktet Samsø
Kommune, som skal anvende midlerne til almennyttige kulturelle formål. Således vedtaget
på stiftende generalforsamling den 30.11.1991 med ændringer vedtaget på
generalforsamlingerne den 27.03.1993, den 06.05.1995, den 22.11.1997, den 28.02.2004,
den 23.03.2006, den 24.03.2007, den 02.03.2013, 13.12.2014 og senest den 28.06.2021.