VEDTÆGTER

VEDTÆGTER SAMSØ GOLFKLUB

Klubbens navn er SAMSØ GOLFKLUB, og dens hjemsted er SAMSØ KOMMUNE.

§2

Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal i henhold til lejeaftale med Samsø Kommune drive en golfbane. Klubbens opgave er at stå for de til en golfklub hørende idrætslige aktiviteter og sørge for, at de hertil hørende faciliteter findes, således at klubbens medlemmer og gæster kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal være medlem af DANSK GOLF UNION.

§3

Klubben optager kun fysiske personer som medlemmer. Passive medlemmer har ikke ret til at spille på banen.

§4

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for et år ad gangen og omfatter følgende medlemskategorier:

Uden indskud:

Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder)

Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år)

Type 3. Long distance-medlemmer

Type 4. Passive medlemmer

Type 5. Flex-medlemmer

Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer.

Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer.

Bestyrelsen har mulighed for at ændre kontingentsatserne med op til 8% uden generalforsamlingens godkendelse, for 1 år ad gangen og omfatter følgende medlemskategorier:

Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder)

Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år)

Type 3. Long distance-medlemmer

Type 4. Passive medlemmer

Type 5. Flex-medlemmer

Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer.

Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer.

Indskud:

De af medlemmerne indbetalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Medlemskabet kan først genoptages, når hele restancen er betalt. Medlemskab er bindende for et år ad gangen, og udmeldelse kan kun ske skriftligt med 2 måneders varsel. Det er muligt at ændre et medlemskab til en anden kategori i opadgående retning når som helst mod betaling af differencen. Ved overgang til en billigere kategori gælder de samme regler som ved udmeldelse

§5

Der afholdes ordinær generalforsamling en lørdag i marts, men tilstræbes at det bliver den 1. lørdag i marts.  Indkaldelse sker på golfklubbens hjemmeside og ved opslag i klubben senest 2 uger før.Stemmeberettigede er ifølge dansk lov, personlig myndige med det antal stemmer som følgende:

  Antal stemmer
Type 1. Aktive juniorer (18 år og derunder)   0
Type 2. Aktive ynglinge (19-25 år) 10
Type 3. Long distance-medlemmer  1
Type 4. Passive medlemmer 0
Type 5. Flex-medlemmer     1
Type 6. Aktive hverdagsmedlemmer  1
Type 7. Aktive fuldtidsmedlemmer 10

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:

Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater, som skal vælges, og kun med de antal stemmer de er berettiget til jfr. ovenstående fordelingsnøgle på hver kandidat. Ved stemmelighed skal der straks – efter samme regler – afholdes omvalg mellem kandidaterne med ens stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til en ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:

Hvert stemmeberettiget medlem kan højst stemme på det antal kandidater, som skal vælges, og kun med de antal stemmer de er berettiget til jfr. ovenstående fordelingsnøgle på hver kandidat. Ved stemmelighed skal der straks – efter samme regler – afholdes omvalg mellem kandidaterne med ens stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til en ordinær generalforsamling. Der udfærdiges et referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten.

§6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetællere 

3.  Beretning om det forløbne år

4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab

5.  Fremlæggelse af budget og kontingent.     

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7.  Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9.  Forslag fra bestyrelsen

10. Forslag fra medlemmerne

11. Eventuelt.

For at kunne behandles på den ordinære generalforsamling skal forslag fra medlemmerne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 10. februar. Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag offentliggøres på opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside samtidig med indkaldelsen.

§7

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg. Der vælges desuden 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, jf. §5.

Kommer bestyrelsen under 5 medlemmer, konstitueres 1. suppleanten og derefter i givet fald 2. suppleanten. Suppleanterne indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

§8

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forretningsordenen fastsættes af bestyrelsen, som er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udfærdiges referater af bestyrelsens forhandlinger.

§9

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele prokura. Optagelse af større lån, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling. For de forpligtelser, som bestyrelsen indgår på klubbens vegne, hæfter alene klubbens formue.

§10

Et af bestyrelsens medlemmer ansøger om alkoholbevilling under overholdelse af gældende regler herfor.

§11

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som den finder nødvendige. Alle udvalg refererer til et bestemt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen skal godkende udvalgets medlemmer. Bestyrelsen giver retningslinjer for udvalgsarbejdet. Faste udvalg konstitueres senest den 1. april efter den ordinære generalforsamling.

§12

Klubbens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, bekendtgøres for klubbens medlemmer ved fremlæggelse i klubhuset.

§13

For golfspillet i klubben gælder de af the Royal & Ancient Golf Club Of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen – med Dansk Golf Unions godkendelse – fastsatte lokale regler. Handicap fastsættes i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og til opretholdelse af orden inden for klubbens område. Bestyrelsen kan straffe overtrædelse af disse bestemmelser med karantæne eller, i gentagne eller grove tilfælde, med udelukkelse af klubben. Afgørelser om udelukkelse kan indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg. Alle afgørelser kan indklages til A&O. Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU’s regler for DGU-kort og Nordisk Introduktionskort.

§14

Enhver generalforsamling kan beslutte at ændre disse vedtægter, hvis mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er en generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved en afstemning om vedtægtsændringer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer uanset antal.

§15

Hvis klubben opløses, tilfalder eventuelt overskud på opløsningstidspunktet Samsø Kommune, som skal anvende midlerne til almennyttige kulturelle formål. Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 30.11.1991 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 27.03.1993, den 06.05.1995, den 22.11.1997, den 28.02.2004, den 23.03.2006, den 24.03.2007, den 02.03.2013, og senest 13.12.2014.