Spring til indhold

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Samsø Golfklub 15. april 2018

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Samsø Golfklub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Samsø Golfklub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Samsø Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Samsø Golfklub er dataansvarlig – kontaktinformation

Samsø Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Samsø Golfklub kan kontaktes her:

Samsø Golfklub
Besservej 24, 8305 Samsø CVR-nr: 17 24 18 93
Telefon: 86 59 22 18
Mail: info@samsoegolfklub.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Samsø Golfklub.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Samsø Golfklub, hvilket omfatter:

 • –  Orientering om Samsø Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og på mail.

 • –  Håndtering af adgang til spil på banen.

 • –  Registrering af score.

 • –  Turneringsplanlægning og -afvikling.

 • –  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.

 • –  Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling afkontingent.

 • –  Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andreaktiviteter.

 • –  Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.

 • –  Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og iklubhuset.

 • –  Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.

 • –  Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 • –  Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.

page1image2117689984

Samsø Golfklub – Besser Kirkevej 24 – 8305 Samsø – tlf. 86592218 – mailadresse: info@samsoegolfklub.dk

 • –  Hvis du som frivillig indtræder i Samsø Golfklubs bestyrelse vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

 • –  Hvis du indtræder i et udvalg i Samsø Golfklub vil dine kontaktinformation i form af navn, mail, telefon blive delt med resten af udvalget.

 • –  Hvis du er medlem af Samsinerne eller Samsonerne vil dit navn, e-mail, medlemsnr. og handicap være tilgængelig for den ansvarlige for den enkelte klub.

  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af [indsæt golfklubbens navn.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

  Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler personoplysninger på:

 • –  Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
  Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.

  For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • –  Greenfee gæster
  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap.

 • –  Endagsgæster

  Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

  Deling af dine persondata

  Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

  • –  Golfbox

  • –  Økonomisystemet E-conomic

  • –  Betalingsservice med henblik på betalingsformidling

  • –  Klubber i klubben – (Samsiner og Samsoner)

  • –  Journalister der dækker turneringer

  • –  Bank

  • –  Politiet når vi indhenter børneattester

  • –  Rådgivere som advokater og revisorer m.v.

  • –  Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens

   interesser og udvikling

  • –  Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT i forbindelse med udbetaling af løn

Samsø Golfklub – Besser Kirkevej 24 – 8305 Samsø – tlf. 86592218 – mailadresse: info@samsoegolfklub.dk

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Samsø Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disseregler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlem.