Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2020

Dagsorden bestyrelsesmøde Mandag den 14. september 2020 kl. 17.15. Mødested: Klubhuset.

Deltagere:

Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Mette Kramer Helge Fransen. Henrik Lindbøg Hansen, Rasmus Hørby Sørensen

Thomas deltog i punkt 1 og 2

Pia deltog i punkt 1 – 2.

Dagsorden:

  1. Nyt fra Chef-greenkeeperen.

Mange gæster på banen

Greens og for greens er vertikal skåret, top dresset, efter sået og gødet.

Der planlægges ændring af Driving range med fliser og måtter. Der fremsendes overslag over udgiften hertil til næste bestyrelsesmøde

Der lægges flere river i bunkers.

Der er ros omkring banens tilstand.

2. Nyt fra shoppen.

Der er udlejet mange Buggy´s, herunder private

Der efterlyses oplæg til sponsor pakke. Udvalget fremsender oplæg til næste møde – Rasmus er tovholder

Der opfordres til, at der i 2021 etableres baneservice m/banekontrol

Julefrokost for frivillige medhjælpere er fastsat til den 4. december kl. 18.30 på Flinch´s Hotel. Alle, der har bidraget med en frivillig indsats i klubben i 2020 er velkommen. Er du i et udvalg, har været med til arbejdsdag eller på anden vis har givet en hånd, så  kom med til medhjælperfesten, hvor vi vil sige tak for årets indsats

3 Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

4 Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Godkendt og underskrevet

5  Nyt fra formanden.

P.t. 1943 medlemmer

Der har været facebook konkurrence i samarbejde med Samsø Rederi, med h.h.v. 6.850 og 11.950 besøg.

Mindehøjtidelighed for Inge Øster Vadstrup afholdes den 11. oktober. Fra bestyrelsen deltager Mette Kramer og Henrik Sørensen.

Ansøgning sendt til Samsø-Fonden, til projekt Golf i flere generationer.

Prøvemedlemskab 8305 forlænget til og med uge 42 i år.

6  Økonomi. V/ Henrik S.Balance pr. 31/8 2020 fremsendes.

Balancenpr. 31/8 2020 gennemgået. Økonomien har udviklet sig fornuftigt, og driftsresultatet er p.t. bedre end budgetteret, hvilket bestyrelsen er tilfreds med.

Møde den 15.09 i Samsbiosen ved momsfritagelse. Henrik og Helge deltaget

7 Retningslinjer for kontingentopkrævning. H.F. sender bilag.

 Det fremsendte oplæg er godkendt

8 Arbejdsfordeling kasserer/sekretær. H.F. sender bilag.

Det fremsendte oplæg er godkendt som foreløbig fordeling

9 Brev til Flex-medlemmer. H.F. sender bilag.

Det fremsendte oplæg er godkendt

10 Klubmesterskaber, holdturneringer m.v. V/Mette Kramer.

 Der arbejdes på, at der afholdes en visionsdag for medlemmer med oplæg af Mett

11 Afslutning for nye medlemmer V/Mette Kramer.

Mette, Henrik og Hellen afvikler dette arrangement

12 Golfspilleren i Centrum. Bilag er fremsendt.

 Gennemgået V/Rasmus. Der er overvejende positive tilbagemeldinger.

13 Nyt fra udvalgene.

Hus udvalg:

Det regner ind i Shoppen. Problemet undersøges nærmere.

Handicapudvalg:

Der afholdes online kursus i Klubben den 24.10 kl. 18.00 – 21.30 vedr. det nye handicapsystem. Interesserede kan kontakt Hellen på telefon 20 43 18 59

14 Bestyrelsesseminar V/ Lasse.

Afholdes den 23.10 på Samsø. Program følger

15 Eventuelt.

Arbejdsdag afholdes 17. 10 kl. 9 – 12

Der efterspørges et bredere vin sortiment i teltet. Referat H. Fransen