Referat fra bestyrelsesmøde den 10. august 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

10. august 2020 kl. 17.15 i Klubhuset

Deltagere:

Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Mette Kramer Helge Fransen. Henrik Lindbøg Hansen, Rasmus Hørby Sørensen.

Thomas deltog i punkt 1 og 2

Pia deltog i punkt 1 – 2.

Pkt. 1

Nyt fra Chef –greenkeeperen:

Thomas styrer vanding af banen

Thomas vil spørge Åge Madsen om køb af vand til vanding af banen.

Green keeper medhjælperne sørger for klipning og anden vedligehold af banen under Thomas´s fravær.

Thomas er midlertidig sygemeldt på grund af uheld i forbindelse med spuling af rør.

Gratis bolde er forbeholdt medlemmer af Samsø Golfklub og Green fee spillere. Spillere på par 3 banen og andre betaler kr. 20,00 pr spand bolde

Pkt. 2

Nyt fra shoppen

Der er udsendt tilbud til sponsorer omkring afholdelse af sponsordag.

Der er udsolgt af bag skabe.

Pia undersøger dato for julefrokost for frivillige.

Der holdes åbent 4 timer pr. dag i shoppen i uge 42.

Pkt. 3

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 4

Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendt og underskrevet

Pkt. 5

Nyt fra formanden

Der er stor aktivitet i klubben herunder antal green fee.

Medlemmerne opfordres til at del opslag på klubben hjemmeside omkring billige færgebilletter i august og september

Pkt. 6

Økonomi V/ Henrik S

Regnskabs balancen er gennemgået. Der er ikke umiddelbart grund til bekymring, da budget og regnskab er i overensstemmelse.

Der er p.t. 1.865 medlemmer af Samsø Golfklub.

Pkt 7

Gradueret kontingentsatser V/ Helge F

Det fremsendte forslag er godkendt.

Pkt. 8

Golffitiness v/Mette

Mette bemyndiges til at forsøge etableret 2 x 1 time pr. uge i tiden 01.10 – 31.03. Udgiften anslås til kr. 7.000,00 (3.500 i 2020 og 3.500 i 2021). Udgiften for 2021 er ikke budgetlagt

Pkt. 9

Nyt fra udvalgene

Intet

Pkt. 10

DGU repræsentantskabsmøde den 12/9

Umiddelbart ingen deltagelse fra Samsø Golfklub

Pkt. 11

Bestyrelsesseminar V/ Lasse

Udflugten søges afholdt den 23. Og 24. oktober eller 24. Og 25. oktober. Tilbagemelding til Lasse snarest muligt.

Pkt. 12

Eventuelt

Der etableres et internt kursus for relevante personer i klubbens nye hjemmeside.

Hvis der er forslag til forbedring af hjemmesiden kan dette fremsendes til Mette K på mail.

Referent

Helge Fransen