Spring til indhold

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 7. MARTS 2020

  • af

Referat af Generalforsamling Samsø Golfklub lørdag den 7. marts 2020

37 medlemmer mødte op

1. Valg af dirigent Svend-Erik Friis Hansen valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet (på opslagstavlen og på hjemmesiden) og dagsorden godkendt.

2. Valg af stemmetællere Hellen Ingerslev og Helena Printz valgt.

3. Beretning om det forløbne år Formand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Mette Gjerulff fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. Spørgsmål fra forsamlingen og kommentarer fra udvalg/bestyrelse: o Leasingaftaler – hvor længe løber de? Kassereren svarede: 5 år.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent Kasserer Mette Gjerulff fremlagde budget for 2020, som blev godkendt. Bemærk venligst, at der i 2020 er frie bolde på rangen til medlemmer og gæster. (forsøgsordning)

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Henrik Sørensen, Henrik Gylling og Lasse Bundgaard var på valg og modtog genvalg. Alle blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter 1. suppleant Helge Fransen, og 2. suppleant Rasmus Hørby Sørensen var på valg og modtog genvalg. Begge blev genvalgt

8. Valg af revisor Krogh & Thomsen genvalgt.

9. Forslag fra bestyrelsen Ingen

10. Forslag fra medlemmer

Forslag fra Bent Ranum: Jeg foreslår, at der enten ændres i vedtægterne eller at bestyrelsen er mere opmærksomme på indkaldelse, holdt op imod sidste dag for indsendelse af forslag.Det er ikke rimeligt, at man får en indkaldelse lørdag den 8. februar (starten af vinterferien, hvor mange mennesker er taget på ferie) og så skal forslaget være klubben skriftligt i hænde mandag d. 10. februar.Hvordan forestiller man sig, at man skulle få tid til at drøfte eventuelle foreslag med andre medlemmer i klubben? Mange gange vil man jo gerne lige have et par dage til at tænke et foreslag igennem, i stedet for bare at “lire” noget af. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne står, at medlemmerne dagen efter Generalforsamlingen principielt kan indsende forslag til bestyrelsen. Formanden svarede: Det er en servicemeddelelse fra bestyrelsen, at vi udsender indkaldelse i et nyhedsbrev. Det er ærgerligt, at få sådan et forslag, når vi gør så meget for at informere medlemmerne om alle aktiviteter. Et medlem minder om, at bestyrelsen også er frivillige. Et medlem foreslår, det kunne komme med i nyhedsbrev tidligere. Formanden bemærkede, at det allerede var nævnt i referat fra bestyrelsesmøde i januar. Bent Ranum sagde, at det aldrig havde været hans mening af kritisere bestyrelsen – tværtimod vil han gerne rose bestyrelsen for arbejdet.

Forslag fremsendt af Bente De Kruiff og Jørgen Jessen: Vi stiller hermed foslag om, at rabatordningen (nedsat greenfee for gæster) der i 2019 blev vedtaget, også gøres gældende i 2020.

Forslag fremsendt af Jesper Roug Forslag om opsætning af dametoilet på for9, da især pigerne undlader at indtage fornøden væske på de første 9 huller. Det er ikke sundt. Specielt under matches kan det være svært at springe om bag en busk. Og denne service parameter kunne tænkes at tiltrække flere kvindelige green fee betalere ligesom det er god medlems nursing. Buschaufførerne har samme udfordring med manglende toiletter på arbejdspladsen ude på ruten. Jeg tror det kan være positivt for klubben, at imødekomme dette ønske, nu hvor økonomien er inde i en gunstig gænge. Måske der findes VVS selskaber og andre virksomheder, som kunne tænke sig at gå ind og medfinansiere på 50/50 basis imod at få en stærk branding. Helge Fransen svarede: Det er et forslag, som bestyrelsen kan tage med til prioriteringslisten, så vi kan indhente priser/tilbud og tage det med i overvejelserne. Bestyrelsen vil gerne kunne lave en god og bæredygtig løsning evt. sammen med ”knaldhytter” mod lynnedslag.

11. Eventuelt

Rasmus Hørby Sørensen, suppleant, fremlagde informationer fra systemet ”Golfspilleren i centrum”. Et løbende spørgeskema, hvor medlemmer og gæster kan komme med ris, ros og konstruktive forslag. En stor opfordring til alle medlemmer til at deltage, når der kommer spørgeskemaer ud. GIC er et glimrende redskab til bestyrelse og personale for at klubben hele tiden kan optimeres. Statistikkerne hænger på opslagstavlen.

Thomas Pihlkjær fortalte om alle de nye skilte og teestedsskilte på banen. Desuden info om, at banen er meget våd, og greens og teesteder bliver ikke åbnet, før maskinerne kan køre på banen. Greens ser rigtig gode ud. Eftersåningen fra sidste år ser ud til at være en succes. Alle må væbne sig med tålmodighed, indtil banen er tør.

Johnny Lund: Iben Tinnings besøg, kan det annonceres lidt tidligere i år? Det lover Mette Kramer

Søren Hvidtved Larsen: Stor ros til bestyrelsen for det store arbejde, det gode sammenhold og de fornuftige disponeringer økonomisk. Der blev opfordret til at give bestyrelse og ansatte en ekstra applaus.

Niels Knudsen fortalte om Galleri Fore/kunstudstillingen i klubhuset. Alle kan henvende sig med ideer til udstillinger og kunsten kan løbende købes.

Dirigenten takkede forsamlingen for delvis god ro og orden og for de mange spændende spørgsmål fra forsamlingen.

Formanden takkede alle for opbakningen og indsatsen i årets løb, og hermed blev generalforsamlingen rundet af.

Referent: Mette Kramer