Spring til indhold

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2. MARTS 2019

  • af

Referat af Generalforsamling Samsø Golfklub lørdag den 2. marts 2019

43 medlemmer mødte op

1. Valg af dirigent Svend-Erik Friis Hansen valgt. Dirigenten fastlog, at generalforsamlingen var lovligt varslet (på opslagstavlen og på hjemmesiden) og dagsorden godkendt.

2. Valg af stemmetællere Svend Aage Rasmussen og Alice Liltorp valgt.

3. Beretning om det forløbne år Formand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Kasserer Mette Gjerulff fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. Spørgsmål fra forsamlingen og kommentarer fra udvalg/bestyrelse: -El udgiften er steget en del, har man tænkt på andre løsninger fx el paneler? Thomas og Henrik fra Baneudvalget svarede: Pumperne bruger meget strøm. Men noget vi klart skal have set på. Helge/Kantineudvalget: I teltet bruger vi også mere strøm nu ift. at vi har udvidet sortimentet og mere, der skal varmes op. – Er der lavet en driftsplan for maskinerne for fremtiden? Baneudvalget har en plan om at lave en ny plan for maskinerne, så vi ved, hvordan udgifterne bliver ift. leasing mm. -Arealleje Samsø Kommune: Den er meget høj. Har der været nogle tiltag for at få den nedsat? Formanden svarede: Vi har en særaftale på 150.000 i husleje for 2018-19. Vi har på dagsordenen, at vi snarest skal have fat i politikerne på Samsø.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent Kasserer Mette Gjerulff fremlagde budget for 2019, som blev godkendt. Spørgsmål fra forsamlingen: Driving range gebyrer, hvor meget er det? Kassereren svarede: 12.000 for at have maskinen. Lønudgifter: Er faldet? Kassereren svarede: Iben Tinning kommer kun én gang i 2019.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Mette Gjerulff og Mette Kramer var på valg og modtog genvalg. Begge blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter 1. suppleant Leon Mathiasen, og 2. suppleant Søren Møller ønskede ikke at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog Helge Fransen (1. suppleant) og Rasmus Hørby (2. suppleant), der begge blev valgt ind.

8. Valg af revisor Krogh & Thomsen genvalgt.

9. Forslag fra bestyrelsen Ingen

10. Forslag fra medlemmer

Bent Ranum: 1 Gæstekort med greenfee-rabat, hvorfor blev det taget af bordet igen? Det var ellers en god ide. Formanden: I 2016 indførte vi en forsøgsordning på gæstekort gældende for dette år. Solgte 3 kort med 10 billetter. I 2017 ny forsøgsordning på gæstekort for dette år, på kort med 5 billetter til 1.000 kr. og 10 billetter til 2.000 kr. Solgt 12 stk med 5 billetter og 2 stk med 10 billetter. I 2018 var der ingen forslag om gæstekort. Den 19.11.2018 besluttede bestyrelsen at prøve igen med rabatkort for 2019 (jfr. referat) og har derfor lavet et rabatkort med 8 klip for 2.600, der skal bruges i indeværende sæson. Bent Ranum påpegede, at klippekort burde gælde for mere end ét år.

2 Bedre belønning af frivillige. I nyhedsbreve bliver der ofte spurgt efter frivillige. Det er vigtigt, at de få klubmedlemmer vi er, får nogle benefits. Der bliver gjort for lidt for medlemmerne. Formanden svarede: Jeg håber da, at de frivillige vi har, har en glæde ved det arbejde de laver. Hvis vi skal have folk lønnede for det arbejde, der laves, skal kontingenterne sættes op (og det er billigt ift. andre klubber). Det er svært at administrere, hvem og hvordan man skal belønne frivillige, og derfor synes bestyrelsen, at medhjælperfesten er en fin belønning. Kommentarer fra andre i forsamlingen: Klubben blev skabt på grundlag af frivillige. Det skal vi fortsætte med. I DGUs årsberetning 2018 nævnes 190 klubber under DGU. Hvad betaler de forskellige klubber som fuldtidsmedlem? Kun 20 klubber har et lavere kontingent end os, men mange af dem har færre huller mm. Et medlem foreslog, at bestyrelsen lavede en aften med emnet: Frivillighed.

Rasmus Hørby: 1) Forslag (ændret ift. oprindeligt forslag) om gratis bolde på driving range for alle finansieret ved højere greenfee på +20 kr. fra år 2020. Svar fra bestyrelsen: Vi nedsatte kontingentet tidligere og fjernede ”goder” og indførte brugerbetaling. Derfor mener bestyrelsen ikke, at vi skal tilbage til kontingent, hvor folk betaler for noget, de ikke alle bruger. Thomas/Chefgreenkeeper: Der bruges rigtig mange timer på at passe driving rangen, klippe, samle bolde, brændstof mm., det skal også med i beregningen. Fra forsamlingen: -Hvis forslaget skal følges, så bør det gælde alle medlemmer. Lad os bede bestyrelsen arbejde videre med forslaget. -Vi kan se på Herning-messen, at vores greenfee-priser ikke ligger i den lave ende. Vi skal her i klubben vælge, om vi vil have flere goder og dermed højere kontingent eller hvad vil vi. Forslaget kom til afstemning: Flertallet stemte imod. 5 stemte for (svarende til godt 50 stemmer)

2) Reduceret greenfee – med en reduktion på 150 kr. for en gæst, der spiller med et fuldtidsmedlem fra en anden klub, gældende fra 2019, dog ikke i juli måned. Det er en forudsætning, at det er medlemmet fra Samsø Golfklub, som laver bookingen i Golfbox, samt at det gælder for maks. 1 gæst pr. runde pr. fuldtidsmedlem. (Rasmus Hørby ændrede efter debatten sit forslag til at gælde fra 3 gæster til én gæst pr. medlem) Fra forsamlingen til det oprindelige forslag: Et par stykker sagde, de nu havde aldrig set, at reduceret greenfee gælder for mere end 1 gæstespiller. Formanden svarede: I fx Kolding har man mulighed for at tage 1 gæstespiller med til reduceret greenfee. Derfor blev forslaget ændret. Fra forsamlingen: Det er for dyrt for et par at spille golf én dag inkl. færge, mad mm. Sæt greenfee ned. Forslaget kom til afstemning: For forslaget stemte for: 16 medlemmer (15 hvide, 1 grøn= svarende til 151 stemmer). Stemte imod: 124. Forslaget blev dermed vedtaget.

3) Ændring af kontigentopkrævning for juniorer til april. Vedtaget

4) Indkøb af stor skraldespand til klubhuset. Vedtaget

5) Platte/plade i klubhuset for spillere, der har lavet en albatros. Vedtaget. Med tilbagevirkende kraft. Da der under punktet var noget forvirring omkring, hvad der var forslag, og hvad der var konstruktiv kritik til bestyrelsen, blev der henledt opmærksomhed på at se på paragraf 9 i vedtægterne, hvori der står, at bestyrelsen har den daglige ledelse. Til næste generalforsamling skal vi derfor være mere skarpe på, hvad der er input til bestyrelsens daglige ledelse, og hvad der skal drøftes på generalforsamlingen.

11. Eventuelt Om banen: Thomas Pihlkjær informerede om det omfattende arbejde, der skal i gang på banen omkring eftersåning. Banen skal have den helt store tur, den trænger rigtig meget, da det er mange år siden, der er blevet eftersået. Halvandet tons græsfrø skal ud, så det kræver noget særligt, både hvad angår maskiner og indsats. Ligeså snart føret er klart, går greenkeeperne i gang. Der lukkes 9 huller ad gangen, og de huller gøres færdige, da det er dyrt at leje maskiner. Banen er spilbar lige efter. Golfspor: Som en del af arbejdet med at forbedre banen, henstiller Thomas til, at medlemmerne vil bruge Golfspor-app’en fra DGU, hvor man tager sin telefon med rundt på banen og får registreret ens ”golfspor”, dvs. hvor færdes spillerne mest på banen. På den måde kan Thomas se, hvor de fleste slår hen. Det vil i høj grad hjælpe ift. klippeplan af semi-rough, rough mm. Baneudvalget vil lave det til udvalgte matcher fx Samsine- og Samsonerdage og turneringer. Thomas håber meget, at medlemmerne vil hjælpe til. Der kommer mere information ud, når app’en skal tages i brug.

Samarbejde mellem Samsø Fitness og golfklubben om Golf Fitness: Tina Gylling fra Samsø Fitnesscenter fremlagde et nyt tiltag om, at der tilbydes et golffitnesskursus fra 9. marts til 13. april med to gange træning om ugen og mulighed for selvtræning for medlemmer af Samsø Fitnesscenter. Hvis der er interesse for det, vil Golf Fitness starte op igen allerede i oktober igen. Fra forsamlingen: Forslag om, at det kunne blive en pay & play-aktivitet? Tina Gylling: Det kan ikke lade sig gøre til forårsforløbet, men vi er åbne overfor en dialog om, at Sambiosen, Samsø Fitness og Samsø Golfklub kan lave et samarbejde fra efteråret med et ”pakketilbud” på Golffitness.

Diverse: Ros fra et nyt medlem : Min kone og jeg startede som medlemmer sidste år. Stor ros til bestyrelsen og til medlemmerne og den dejlige bane. En lille sidebemærkning: meget at betale 75 kr. i gebyr som nyt medlem, der ikke har haft mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice, når man har betalt første gang kontant. Kassereren svarede, at alle kan tilmelde sig BS. Det tages til efterretning ift. informationen omkring dette fra klubbens side.

Nye regler: Er den nye regel om out of bounds vedtaget? Mette G. svarede på vegne af Regeludvalget, at det er 99% sikkert, at klubben fortsætter med ”de gamle” regler.

Samsø Fonden: Et meldlem undrer sig over, at Samsø Fonden har opsagt sponsorat. Hvorfor vil de ikke bidrage til klubben? Bestyrelsen er lige så forundrede.

Samsø Festival: Et medlem har i Samsø-Posten læst, at Samsø Festival allerede nu gerne vil høre fra foreninger, hvem der kan hjælpe med frivillige. Hun og hendes mand havde en rigtig god oplevelse som frivillige på festivallen sidste år. Pia Bundgaard kunne oplyse, at festivalen indkalder til møde snart med de foreningen, der kan stille med frivillige.

Blokering af starttider: Hvorfor kan der ikke blokeres tider til seniorerne i juli? Bestyrelsen har ikke taget stilling til det endnu, om klubber i klubben kan blokere i juli måned.

Golfspilleren i Centrum: Formanden fortalte om systemet, der tre gange årligt sender mails ud til gæster og medlemmer. GIC er et måleværktøj, der spørger ind til bane, klub, faciliteter, personale, åbningstider, priser mm. Bestyrelsen modtager jævnligt rapporter fra systemet og kan ud fra rapporterne arbejde videre med ting, der skal forbedres. Bestyrelsen er så småt gået i gang og vil især i 2019 bruge det konstruktivt til hele tiden at forbedre Samsø Golfklub. Rapporterne vil i årets løb blive hængt op på opslagstavlen, så medlemmer kan følge med i, hvordan bestyrelsen prioriterer forslag og input fra måleværktøjet. Bestyresen vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage, når de får et spørgskema tilsendt pr. mail. Jo flere input, jo bedre materiale har bestyrelsen at arbejde med.

Klippekort med greenfeerabat – nyt tiltag: Præcisering af at klippekort på 8 klip gælder for 2019 og ikke er personligt dvs. det kan deles og gælder både medlemmer og gæster.

Dirigenten takkede forsamlingen for delvis god ro og orden og for de mange spændende spørgsmål fra forsamlingen. Formanden takkede alle for opbakningen og indsatsen i årets løb og hermed blev generalforsamlingen rundet af.

Referent: Mette Kramer