Spring til indhold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 18. MAJ 2020

  • af

Referat fra bestyrelsesmøde Dato 18. maj 2020 Klokken 17.15

Sted Samsø Golfklub. Deltagere Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Mette Kramer Helge Fransen, Rasmus Hørby Sørensen. Afbud Ingen

 1. Nyt fra Chef –greenkeeperen  Banen vandes fortsat, Der arbejdes torsdag i stedet for fredag. Der arbejdes med belægning ved Klubhus og Vaskeplads. Der opsættes skilt med afstandsmåling på Driving Range. Det undersøges om der kan opsættes markering på Driving Range, så det undgås, at bolde rammer udslags huset.

2. Nyt fra Shoppen Følgende grupper har meldt ankomst:  5. – 7. Juni Dansk Golf Event 42 personer. Odder Damerne 15. Juni. •På baggrund af henvendelse fra Samsø Efterskole tilskrives alle sponsorer med tilbud om afvikling af firma arrangementer i 2020, da sponsor arrangementet er aflyst i 2020. Rasmus og Mette udarbejder oplæg til tilbud. Oplæg fremsendes til godkendelse i bestyrelsen evt. via mail. Der holdes møde med Semek tirsdag ang. opdatering og fejlretning af hjemmesiden. Pia og Mette K. ser på nye alternativer til hjemmeside (mere overskueligt layout og i et program, som ansatte/bestyrelse nemmere kan opdatere løbende). Der indhentes tilbud og holdes møder med leverandører de næste par uger. God udvikling i green fee gæster

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt

4. Referater fra seneste bestyrelsesmøde. Referater underskrevet.

5. Nyt fra Formanden Der er ansøgt til puljer på 153.000 – der gives løbende besked om afgørelse. 95.000 – der gives besked den 15.06 om afgørelse På baggrund af nyhedsbrev er der indkommet 3 henvendelser vedr. bistand til administrative opgaver. Der er taget kontakt til de 3 personer. På baggrund af henvendelse fra 1 medlem konstateres det:  At der ikke er booking tvang ved spil på Samsø Golfbane. Det forudsættes, at spillere, der ikke har booket tid respekterer de bookede tider. 25. maj afholdes møde mellem Henrik S og den nye ledelse i den lokale Jyske Bank (hilse på møde).

6. Golfens dag den 21. Juni Samsø Golfklub tilmeldes ikke golfens dag. Der satses i stedet på udvikling af lokale tilbud.

7. Udmelding fra DGU jfr. Mail af 18. Maj 2020 På baggrund af udmelding foretages følgende ændringer med virkning fra 21. maj:  Rør studser i kop fjernes. Boldvaskere opsættes. Affaldskurve opsættes. River lægges i bunker. Det anbefales, at flagstangen forbliver i koppen ved putning (tilladt efter reglerne fra 2019).  Der skal medbringes egne værnemidler (håndsprit). Klubben rengør ikke boldvaskere og river. Lokalregel om frit drop i bunker ophæves fra samme dato. Forsamlingsforbuddet over 10 personer, skal fortsat respekteres.

8. Bestyrelses- arbejdsopgaver med baggrund i Mette Gjerulff´s udtræden af bestyrelsen  Udarbejdet oversigt over hvilke bestyrelsesopgaver, der endnu ikke er fordelt fremsendes til bestyrelsen. Oversigten drøftes på kommende bestyrelsesmøder. Oversigt over lønnede opgaver afventer nærmere afklaring. HS og HF afholder møde med Mette G for aftale omkring overgangsordning for bogholder funktionen.

9. Tilbagemelding møde mellem Mette Kramer og Helge Fransen Godkendt ekstra timetal til underviserne på i alt 2 timer pr. uge i tiden 18.05 – 28-06. Godkendt aktiviteter:  Juniortræning • DGU kort 3 dage • DGU kort 2 dage • DGU kørekort (kr. 950,00) • 8305 tilbud i juni, juli og august. • Fællestræning (medlemmer og prøvemedlemmer)

10. Nyt fra udvalgene B

Baneudvalg: • Spørgsmålet om generel oplægning genovervejes i Regel- og Handicapudvalget.

Sportsudvalg:  Super veteran holdet er trukket fra Regionsgolf, da der ikke kunne stilles hold

Markedsføring:  Der blev orienteret om aktuelle aktiviteter omkring markedsføring m.m. 11.

Næste bestyrelsesmøde 25. maj kl. 16.30

12. Eventuelt Intet

Referent Helge Fransen