Spring til indhold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 11. MAJ 2020

  • af

Bestyrelsesmøde 11. maj 2020 Klokken 17.15

Sted Maskinhallen

Deltagere Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Helge Fransen, Rasmus Hørby Sørensen Afbud Mette Kramer

1. Nyt fra Chefgreenkeeperen 2 greenkeepere ansat pr. 1. Maj. Skilt ved indkørsel til golfklubben er opsat. Arbejdet på banen går som planlagt. Udlånt bil er afhentet. Der er forslag om, at der må lægges op på banen hele året. Forslaget sendes til behandling i Regel- og Handicap udvalget

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

3. Udmelding fra DGU jfr. Mail af 7. Maj Der besluttes følgende ændringer i forhold til de nu gældende: Vandpost på banen åbnes. Der opsættes bænke på banen. Der opsættes et begrænset antal bænke på terrasse og i teltet. Egne værnemidler skal medbringes ved brug af ovennævnte. Shop åbnes (max. 3 personer ad gangen). Der åbnes for salg af drikkevarer fra køleskab. Probox og skærm åbnes. Der åbnes for udlejning af trolly. Værnemidler stilles til rådighed. Alle matcher og arrangementer til 8. Juni er aflyst. Helge tager en snak med Mette K. omkring de fremsendte mail af 8. Og 9. Maj. Der meldes tilbage til bestyrelsen om resultatet af drøftelserne.

4. Bestyrelsens – arbejdsopgaver med baggrund af Mette Gjerulf´s udtræden af bestyrelsen (liste er fremsendte Mette Gjerulff har i mail af 4. Maj 2020 meddelte, at hun udtræder af bestyrelsen den 04. Maj 2020. Bestyrelsen har taget dette til efterretning. I henhold til vedtægterne §7 er antallet af bestyrelsesmedlemmer pr. 04. Maj 2020 5 personer. Suppleanter indtræder først i bestyrelsen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver under 5. Der er sket en gennemgang af de fremsendte lister omkring arbejdsopgaver. Hjemmeside og Facebook varetages af Pia og Mette K. Grupper – Pia. Shop, automater og Pro box – Pia. Spiseaften – Pia og Mette K. Nyhedsbreve – Henrik og Helge. Midlertidig referent Helge F. Der er ikke taget stilling til følgende: Kassereposten m/tilhørende opgaver. Bogføring m.m. (lønnede opgaver). Persondataforordningen. Trænerudvalg.  Ajour føring af Det sker. Omfanget af opgaverne undersøges nærmere inden næste møde, hvor det drøftes, hvordan opgaverne skal fordeles og løses. Mette G kontaktes af Henrik ved overgangsordning.

5. Balance 1.1 – 30.04 2020 v Henrik Sørensen Balancen gennemgået af Henrik S. Foreløbig er der ingen problemer i den fremlagte balance. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt.

6. Nyt fra udvalgene

Der er udleveret ny beskrivelse for Regel- Handicap og Begynderudvalgets opgaver m.m.

Hus udvalget Gulvet ved toiletterne er blevet malet.

7. Eventuelt Næste møde den 25. Maj kl. 17.15. Det er besluttet, at Pia fra Shoppen inviteres med til møderne på lige fod med Chef Greenkeeperen.

Referent Helge Fransen