Spring til indhold

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 9. MARTS 2020

  • af

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Helge Fransen,

Rasmus Hørby Sørensen, Mette Gjerulff, Thomas Pihlkjær under punkt 1. 

Afbud: Mette Kramer  

Nyt fra Chefgreenkeeperen.

Vandet er ved at synke. Svend Mikkelsen starter mandag den 16. marts. Flag, skilte mv. opsættes inden 1. april.

Mandskabsvogn demomodel leveres tirsdag den 10. marts og den afprøves de næste 14 dage.

Torsdag blev der blevet sprøjtet og greens ser fornuftige ud.

Der er forslag om legeredskaber/fitness i form af stubbe ved areal mellem buggy-plads og trænerskur. baneudvalget ser på forslaget.

Tee-stedsskilte bliver opsat så de ikke står i vejen for de bagved liggende tee-steder.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Referatet godkendt.

Konstituering.

Formand:                                      Henrik Sørensen

Næstformand                             Lasse Bundgaard

Kasserer:                                       Mette Gjerulff

Sekretær:                                      Mette Kramer

Fordeling af udvalgsposter:

Sponsor-og markedsføringsudvalg:                 Henrik Sørensen

Turneringsudvalg:                                                   Henrik Sørensen

Ansøgninger:                                                            Henrik Sørensen

Husudvalg:                                                                 Lasse Bundgaard

Baneudvalg:                                                              Henrik Gylling

Regel-handicap og-begynderudvalg:               Henrik Gylling

Golfspilleren i Centrum:                                       Rasmus Hørby Sørensen

Kantineudvalg:                                                         Helge Fransen

Juniorudvalg:                                                            Mette Kramer

Sportsudvalg:                                                           Mette Kramer

Trænerudvalg:                                                         Mette Gjerulff

Grupper, incl. startere                                          Mette Gjerulff

Shop og automater:                                               Mette Gjerulff

Persondataforordning:                                         Mette Gjerulff

Nyhedsbreve, hjemmeside og facebook:      Mette Gjerulff

Nyt fra formanden

Intet nyt.

Opfølgning på generalforsamlingen.

I forbindelse med forslaget om toilet på banen, bliver det skrevet på prioriteringslisten og baneudvalget ser på det.

Bestyrelsens beretning sættes på hjemmesiden, sammen med referatet.

Bestyrelsen var enige om at der var en god stemning på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder i 2020.

Torsdag den 16. april

Mandag den 11. maj

Mandag den 15. juni

Mandag den 10. august

Mandag den 14. september

Mandag den 12. oktober

Mandag den 9. november

Mandag den 14. december

Møde med Samsø Kommune. 

Møde med Marcel Meyer, Søren Steensgård, Samsø kommune, hvor Henrik Sørensen, Mette Kramer og Mette Gjerulff deltog fra Samsø Golfklub.

Samsø Kommune yder et tilskud til lejen på kr. 150.000,- hvilket betyder at lejen bliver sat til 0,00.

Der udarbejdes en ny lejeaftale med alle dokumenter indarbejdet. Kontrakten underskrives og returneres.

Sponsordag.

Der nedsættes en ad hoc gruppe der skal arbejde med nye forslag til Sponsordag.

Gruppen består af Henrik Sørensen, Henrik Lindbøg, Mette Kramer og Pia Bundgaard.

Nyt fra udvalgene.

Husudvalg

Der bliver opsat stakit foran de private buggy, da der kan være tvivl om hvad der er til udlejning og hvad der er private biler. Stakittet opsættes på arbejdsdagen.

Regeludvalg.

Ved udskrivning af scorekort vil ”systemet” forslå følgende teesteder:

Kvinder +8 – 99 – teested 49

Herrer + 8 – 54 – teested 56

Herrer 55 – 99 – teested 49

Der er stadig mulighed for selv at vælge teested.

Der bliver ophængt nye konverteringstabeller med alle 3 tee-steder til damer og herrer.

Scorekort udskrives allerede nu med de nye teestedsmarkeringer.

Pr. udvalg.

Digital markedsføring – gennem Visit Samsø – vi kører kampagner marts, april maj, med gratis prøvemedlemskab for fastboende.

Stor artikel i Golfbladet vedr. golffitness, skrevet af Mette Kramer.

Kantineudvalg.

Opstartsmøde den 26. marts, hvor de forskellige vagter fordeles.

Telt ikke åbent den 5. april til åbningsturneringen.

Hjemmeside.

Hjemmesiden er ved at blive opdateret og fornyet forside.

Nyhedsbrev.

Der udsendes nyhedsbrev ud i kommende week-end. Input til brevet sendes til Mette G. senest på torsdag den 12. marts.

Kontingentrestancer:

Der er restancer for kr. 180.000,- hvoraf de kr. 80.000,- er fuldtids, hverdags, og langdistancemedlemmer. Resten er flexmedlemmer.

Der er tidligere udsendt erindringsskrivelse til de medlemmer der ikke har betalt deres kontingent. Bestyrelsen besluttede derfor at alle skyldnere modtager en skrivelse med anmodning om at indbetale det skyldige beløb, senest 1 uge efter modtagelsen. Herefter vil alle der ikke har indbetalt restancen blive  frataget deres spilleret og indberettet til DGU.

Klubben er pligtig at indbetale kontingent pr. medlem til DGU – uanset om medlemmerne har betalt eller ej.

Eventuelt:

Baneguiden går snart i trykken, Henrik Lindbøg sender den til Mette G. for korrektur.

Referent: Mette Gjerulff