Spring til indhold

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 17. FEBRUAR 2020

  • af

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. februar 2020 kl. 17.15.

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Lindbøg Hansen, Henrik Gylling, Helge Fransen, Rasmus Hørby og Mette Gjerulff (referent). Afbud: Mette Kramer.

Nyt fra Chef-green-keeperen. Banen er stadig meget våd. Der er ikke meget at gøre nu end at pumpe. Der er sprøjet med jern og mangan. Huloversigterne er klar til tryk når alle sponsorer er på plads. Fakta om banen bliver trykt på next-tee skiltene. Rasmus Hørby og Thomas Pihlkjær arbejder videre med skiltene. Hvis der er forslag til tekst på skiltene, kan Rasmus og Thomas kontaktes. Pris ca. 3.000,- excl. moms for 20 stk. 40 x 22 cm. De nuværende next-tee skilte bliver flyttet til Par-3 banen. Skilt med Velkommen til Samsø Golfklub bliver bliver opsat ved drivingrange. På bagsiden Tak for besøget og på gensyn.

Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet blev godkendt og underskrevet.

Nyt fra formanden. Mette G og Henrik S. har været til møde med Samsø Rederi i forbindelse med fortsat samarbejde, på mødet blev der orienteret omkring det praktiske ifb med den nye færge. Møde den 2. marts kl. 11.00 i klubhuset med Samsø Kommune omkring samarbejdsaftale, i forbindelse med leje fritagelse. Henrik S. Mette K . og Mette G. deltager.

Nyt fra udvalgene

Teltudvalg. Helge er i gang med at indhente priser m.v. til den nye sæson.

Baneudvalg. Der er kommet nye priser hjem på ny mandskabsvogn. Vi vil forsøge at få pris på en demomodel. Mette G. kontakter Henrik G ifb. angående prisen på den vogn der er budgetteret med.

Juniorudvalg. Rasmus orienterede om at juniorcamp forsøgsvis vil være 8. – 10. juli 2020.

PR- og Sponsorudvalg: Alle turneringssponsorer er på plads. Hulsponsorer er på næsten på plads. Alle hulkopper kommer til at tilhøre Samsø Festival, der selv kommer med tekst m.v. Der kørers kampagne på nye medlemmer og DGU-kort i Bededagsferien og Pinsen, gennem Visit Samsø.

Gruppeudvalg. Dansk Seniorgolf kommer den 17. – 21. maj Golfevent kommer igen den 5. – 7. juni med ca. 65 spillere. Og flere mindre grupper er booket. Ny medlemmer.. Tilbuddet der har postadresse 8305 omkring gratis medlemskab april – maj og juni er nu på plads og udsendt gennem Sambiosen, til deres foreninger. Infomøde søndag den 5. april kl. 15.00 i klubhuset, vi håber der er mange der vil deltage. Der køres 2 3-dages kurser 1 i Bededagsferien og 1 i pinsen, hvor der afsluttes med DGU-kort.

Ecco-tour. Samsø Golfklub har pr. mail forespurgt vores sponsorer indenfor restaurant/hotel, om tilbud levering af frokost m.v. Vi afventer svar senest 1. april. Alle frivillige skal melde sig til Mette G. eller Mette K. så alle frivillge er samlet et sted. Dette gælder også for teltudvalget.

Regnskab 2019 v/Mette Gjerulff Den reviderede årsrapport blev gennemgået og godkendt. Der er i 2019 brugt mange penge på vedligeholdelse, styringssystem m.v. – Der er et overskud på kr. 16.858,- Rykkerprocedure for manglende kontingentindbetaling v/Mette G. Mette oplyste at der er 300 medlemmer der ikke betalt kontingent til tiden. P.t. er der en restance på ca. kr. 300.000,- for delt på alle medlemskaber. Bestyrelsen besluttede at de der er i restance ikke har spilleret før kontingentet er betalt. Der udsendes erindringsskrivelse i denne uge, efterfølgende en rykker med meddelelse om indberetning til DGU for restancen.

Planlægning generalforsamling 2020 Generalforsamling 7. marts kl. 10.00 i klubhuset. Mette G. sætter indkaldelse og Årsrapport på opslagstavlen og hjemmesiden, i henhold til vedtægterne. Mette G. udarbejder lister for de der har stemmeret, samt stemmesedler. Henrik L. H og Rasmus Hørby udleverer stemmesedler. Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød. Der er ikke tilmelding til selve generalforsamlingen, med de der ønsker at deltage i spisning kl. ca. 12.00, skal tilmelde sig på mail info@samsoegolfklub.dk eller opslagstavlen i klubhuset senest 4. marts 2020. Bestyrelsen mødes kl. 9.00. Bestyrelsens beretning. Henrik S. arbejder videre med beretningen og sender den til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Baneguide og sponsortavle v/Henrik L. Hansen. Forslag til baneguide, sponsortavle og baneoversigt, incl. pris blev fremlagt. Henrik L.H arbejder videre med baneguiden inden for de besluttede rammer, så materialerne er klar til sæsonstart. Skitser til huloversigt på alle huller blev fremlagt, til korrektur.

Feriemesse i Herning 21/2 – 23/2 2020 Alt materiale, tilbud m.v. er klar til messen.

DGU´s Repræsentantskabsmøde 20/3 – 21/3 2020 Samsø Golfklub deltager ikke på mødet i år.

Golfens dag 26. april 2020 Sammen med mange andre klubber holder vi Golfens Dag. Materiale m.v. modtages fra DGU.

Diverse Spiseaften den 5. marts er aflyst. Michael Lermark kommer i stedet den 23. april. De næste spiseaftner bliver 23. marts -23. april.

Arbejdsdagen er fastsat til 4. april 2020.

Næste møde: Konstitueringsmøde mandag den 9. marts kl. 17.15.