Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2017 kl. 17.00 i klubhuset 

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Mette Gjerulff, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen, Søren Møller og Mette Kramer.

Thomas Pihlkjær til stede under punkt 1 og 2

Afbud fra: Leon Mathiasen

 

 1. Banerapport fra DGU’s banekonsulent:

Efter ønske fra bestyrelsen og Thomas Pihlkjær har vi haft besøg af DGU’s banekonsulent, der har udarbejdet en rapport til forbedringer/vedligeholdelse af banen. Thomas Pihlkjær gennemgik rapporten. Banen skal fremover prikkes oftere end den plejer – det overvejes at investere i en ny prikker, så prikningen kan gøres mere effektivt. Banerapporten hænger i klubhuset til de medlemmer, der er interesserede at læse mere.

 

 1. Golfbolde på hul 3:

Vi har modtaget en klage vedr. en vildfaren golfbold ved out of bounds på hul 3. Vi har konsulteret DGU’s advokat og deres banekonsulent. Bestyrelsen er i dialog omkring ændringer på hullet (fx udvidelse af herrernes teested, ændringer af bunkers mm.), således at der i fremtiden vil være mindre risiko for vildfarne bolde. Thomas Pihlkjær og baneudvalget følger op. Bestyrelsen erindrer om at vildfarne bolde, som er out of bounds, og dermed inde på privat område, ikke må hentes.

 

 1. Nyt fra formanden:

                      Der er søgt Samsø Fonden om et tilskud til nye bord-bænkesæt. Carlsberg har leveret to nye parasoller. Vi får to mere til sæsonstart 2018.

Vi har haft besøg af en svensk golfjournalist. Vi vil gøre mere ud at tiltrække spillere fra Skåne-området (hvor der er ca. 50.000 golfspillere) og lave flere pakkerejser med Dansk Ø-ferie.

Der har været afviklet Ø-golf på Samsø med 32 spillere i semifinalen og 84 spillere til finalen. Meget velgennemført arrangement og med fin medieinteresse.

Der har været besøg af Aktiv Firmapension, der fløj hertil med vandflyverne. Stor ros til klubben og særligt til Pia.

Bestyrelsen holder møde med Kim Uldahl fra DGU omkring visioner for Samsø Golfklub den 13. november.

 

 1. Økonomi V/Mette Gjerulff:

                      Mette gennemgik regnskabet, og bestyrelsen ser positivt på resten af året.

Vi er meget stolte af og glade for, at vi kan holde et godt niveau af greenfeegæster trods diverse udfordringer med vejret.

 

 1. Nyt fra udvalgene:

Gruppeudvalget: Der kommer 3 grupper à ca. 20-30 personer på par 3-banen. Der er afgivet tilbud til flere grupper til næste år. Vi kan mærke en sideeffekt af de billigere færgebilletter.

Kantineudvalget: Intet nyt.

Juniorudvalget: Fire af vores juniorer har været i Vejle og spille kredsturnering. Det var en stor oplevelse og en god motivation for juniorerne. Det er planen, at Samsø Golfklubs junioruddeling skal være mere aktive i kreds-samarbejdet og selv afholde en turnering i 2018 i samarbejde med Samsø Efterskole.

Husudvalget: Malerarbejdet er næsten gjort færdig.

Baneudvalget: Se punkt 1+2.

Turneringsudvalget:

Der har været afviklet klubmesterskaber med 21 deltagere

Turneringsudvalget håbede på flere, idet der også kunne spilles i en handicaprække.

Markedsføringsudvalget: Vi gentegner annoncen i Samsø Feriemagasin og samarbejder med Visit Samsø omkring presseomtale generelt.

Baneserviceudvalget: Der er kursus i baneservice den 11.10. mellem 11 og 14 i klubhuset. DGU er kursusleder.

 

 1. Kursus i Bestyrelsesarbejde v/Mette Gjerulff:

          Den 30.9. er der kursus i bestyrelsesarbejde. De fra bestyrelsen der ønsker at deltage skal tilmelde sig til Mette G, snarest muligt.

 

 

 1. Møde om Golfsportens omdømme v/Henrik Sørensen:
 2. september i Mollerup. De fra bestyrelsen der ønsker at deltage skal tilmelde sig til Mette G, Snarest muligt.

 

 1. Møde med Klub Samsø v/Henrik og Søren:

Der har været møde med Mia Buur fra Samsø Erhvervs- og Turistkontor. Der er dialog omkring et åbent hus-arrangement i golfklubben fx mandag eller tirsdag i efterårsferien kl. 10-13. Rundvisning i lokalerne, på hul 10, fårene mm., slå bolde/putte, information om klubben og kaffe/kage eller pølser. Mette Gjerulff, Henrik Hansen, Søren Møller, Henrik Sørensen er tovholdere på projektet.

 

 1. Prioriteringslisten

Der blev i 2016 påbegyndt en prioritetsliste. Mange af punkterne er allerede ført ud i livet. Listen er ved at blive opdateret. På listen er der bl.a. tilføjet ombygning af værksted i hallen (Skal ombygges i løbet af vinteren). Henrik Lindbøg vil samle op nye prioriteter og opdatere listen, så bestyrelsen skal sende ideer/ønsker til listen til Henrik senest 1 uge inden næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Eventuelt:

 Klubber i klubben: i juli måned vil det fremover ikke være muligt at lave blok-blokering i Golfbox, da det er højsæson, og vi har mange gæster på banen.

Der er for mange i klubben, der enten ikke bekræfter deres tider på golfbox eller slet ikke møder op . Golfklubben udsender en skrivelse til de pågældende personer, der er registreret mindst 10 gange i denne sæson. Vi henstiller til, at man kun booker de tider, man skal bruge,  og sletter dem hvis tiden alligevel ikke ønskes, da det ellers kan gå ud over greenfeeindtægter.

Der er medhjælperfest og julefrokost den 1.12. om aftenen. Festudvalget arbejder videre med sted, menu mm.

Arbejdsdag lørdag den 21.10.

 

 Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her