Referat af bestyrelsesmøde den 07.11.2016

 

Til stede: Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøg Hansen,

                Mette Gjerulff og Sys Kroman Vinther (ref.)

Afbud:    Robert Friis-Topholm, Mette Kramer.

 1. Orientering fra formanden

            Ved kommunens tilflytterarrangement den 3. september deltog Henrik S. og fortalte om golfklubben.

            Vi opfordrer de frivillige til at tilmelde sig til medhjælperfesten fredag den 2. december 2016 kl. 18.00 på Flinch’s hotel. Tilmeldingsseddel hænger på opslagstavlen.

            Samsø Festival har givet klubben 23.000 kr. i tilskud! Det er vi glade for.

        2.  Arbejdsdag – evaluering v /Lasse

            Der fastlægges 2 faste datoer for fællesarbejdsdage pr. år i 2017 med henblik på at få flere til at deltage.

        3. Status på prioriteringslisten

 1. Dræn på banen er afsluttet.
 2. Backrum – kontor udvidelse er påbegyndt
 3. Møderum/skydedør er påbegyndt.
 4. Varmepumpe til værkstedet er installeret.
 5. Der er indkøbt nyt udstyr til Driving Range.
 6. Boldvaskere er indkøbt til træningsbolde og på banen.
 7. Teltet er afsendt til reparation.
 8. Skilte til par 3 banen er på plads.
 9. Der er indkøbt to golfsæt til udlejning til 18-huls banen: et herre- og et damesæt.
 10. p-plads er påbegyndt ryddet for materialer.
 11. Bænke på gårdsplads er igangsat renoveret.
 12. Par 3-bane golfsæt er gennemgået og sorteret. Der er 20 brugbare sæt.
 13. Nyt køleskab indkøbt til teltet.

       Man fortsætter arbejdet med at opfylde prioriteringslisten og følger op på næste møde.

       4. Budget 2017 v/Mette Gjerulff

          Kontingenter – der budgetteres med det samme som i 2016.

          Hverdagsmedlemmernes kontingent stiger med 100 kr., så kontingentet nærmer sig 5/7 af fuldtidsmedlemskontingentet som foreslået af DGU.

          Udvalgsformændene fremsender budget for 2017 til Mette senest den 18. november. Mette udarbejder herefter det fulde budget til næste møde.

      5. Regionalmøde DGU v/Henrik S.

          Henrik S. deltog i regionalmødet i Mollerup Golfklub. Der drøftedes bl.a. medlemskaber generelt i hele landet.

          Antallet af Fleksible medlemsskaber er steget mest i forhold til alle typer af medlemsskaber.

         Gennemsnitsalderen er stigende fra midt i 50’erne til midt i 60’erne.

         Mange forsvinder fra klubberne, når de har spillet i et par år. Man kan tilkøbe sig et system for at finde ud, hvorfor de melder sig ud.

         Det drøftedes, hvordan man kan fastholde de nye spillere.  Man kan få en konsulent fra DGU til at hjælpe os med disse problemstillinger.

         Også til andre emner kan man få støtte fra DGU. Dette vil blive drøftet på senere møder.

      6. Nyt fra udvalgene:

Husudvalget:

Ombygningen er igangsat. Backrum vil være færdige inden for 14 dage. Der bliver sat lamper op ud mod parkeringspladsen. Skillevæg til mødelokale i klubhuset er sat op. Foldedør sættes op i december.

Sponsor/markedsføringsudvalget:

Der er aftalt møde med Samsø Rederi den 16. november.

Baneudvalg:

Drænarbejdet er afsluttet. Der er ved at blive lavet brønde med ventiler til vandingsanlæg.

Turneringsudvalget:

Der har været afholdt 25 turneringer med i alt 805 deltagere. I den største turnering deltog 92 deltagere.

Regel- og Handicapudvalget:

Der er lavet nye lokalregler for 2017. Der er udarbejdet en revideret pjece.

Seniorklubben, der har faste blokerede tider tirsdag og torsdag, skal være mere systematisk, så de fremover får et så retvisende handicap som muligt. Udvalget tager kontakt til klubben.

Klubben er ved at gennemgå medlemmernes handicap og vil sikre, at man har et korrekt EGA eller klubhandicap.

Gruppeudvalget

Der er allerede nu booket spilletider i 2017 af flere forskellige udenøs grupper. Eliteholdets spilletider er på forhånd lagt ind i kalenderen.

 

       7. Ny Handicapnøgle v/Mette G.

DGU har krævet, at vi får en hulspilsnøgle med ulige på for 9 og lige på bag 9. Derfor har vi udarbejdet en ny handicapnøgle ud fra registrerede scorekort i 2015 og 2016. Handicapnøglen er gældende til både slag- og hulspil. Denne blev vedtaget. Skilte og baneguide skal laves om i overensstemmelse med den nye nøgle inden sæson 2017. Punktet tages op igen næste gang.

    8. Bestyrelsesmøder januar, februar og generalforsamling 2017

Generalforsamling lørdag den 4. marts 2017. Bestyrelsesmøder den 9. januar 2017, og den 6. februar 2017 og i reserve den 20. februar 2017.

     9.Eventuelt.

Forårstur til Læsø i maj eller juni drøftedes. Punktet tages op næste gang. 

    

 

Henrik Sørensen                                                                              Henrik Gylling

 

Henrik Lindbøg Hansen                                                                   Robert Friis-Topholm

 

Mette Kramer                                                                                   Sys Kroman Vinther

 

Mette Gjerulff                                                                                   Lasse Bundgaard

 

 

 

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her