Referat af Generalforsamling Samsø Golfklub lørdag den 4. marts 2017

39 medlemmer mødte op.

1. Valg af dirigent Svend-Erik Friis Hansen valgt.

Dirigenten fastlog, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

2. Valg af stemmetæller Niels Knudsen og Søren Søgaard.

3. Beretning om det forløbne år Formand Henrik Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Der blev spurgt ind til flexmedlemskab og fredagsmatcher (som er for alle medlemmer arrangeret af juniorudvalget). Ros til de nye dræn på banen. En tilføjelse til beretningen er, at eliteholdet for første gang i klubbens historie er rykket op i 4. Division.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Mette Gjerulff fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt.

Spørgsmål til maskinpark og vedligeholdelse. Mette Gjerulff svarede, at bestyrelsen i samarbejde med greenkeeperne har lavet en investeringsplan, så maskinparken løbende udskiftes.

Formanden informerede om, at der i år er investeret i bl.a. nye buggies, klipper, bagrum, shop, maskinhal.

5. Fremlæggelse af budget og kontingent.

Kasserer Mette Gjerulff fremlagde budget for 2017, som blev godkendt.

Der var et spørgsmål til, om man kan se regnskabet inden. Kassereren oplyste, kan ses på opslagstavlen otte dage inden. Evt. kan udenøs-medlemmer rekvirere det ved at sende en mail. Det vil bestyrelsen drøfte.

Et medlem bemærkede, at der ikke er meget margin i budgettet.

Bestyrelsen er opmærksom på dette og laver derfor generelt månedlige budgetter, så økonomien følges tæt. Der bliver ikke sat gang i større investeringer, hvis der ikke er råderum til det.

Manglende kontingentindbetalinger er en usikker faktor.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Sørensen, Henrik Gylling og Lasse Bundgaard er på valg og ønsker alle genvalg.

Alle 3 blev genvalgt.

7. Valg af suppleanter

Sys Kromann Vinther ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog Leon Mathiesen og Søren Møller som nye suppleanter.

Begge blev valgt.

8. Valg af revisor

Krogh & Thomsen genvalgt.

9. Forslag fra bestyrelsen

Ingen.

10. Forslag fra medlemmer

1. Sidste år blev det vedtaget at fuldtidsmedlemmer kan købe 10 gæstebilletter til kr. 2.000, hvor gæsterne skal spille i samme bold som medlemmet. Der fremsættes forslag om fortsættelse af ovennævnte aftale med mulighed for at købe 10 billetter til kr. 2.000, samt at der også kan købes 5 billetter til kr. 1.000.

Alternativt foreslås, at der sælges 10 billetter til kr. 2.000, til fuldtidsmedlemmer, med ubegrænset brugsperiode.

2. Forslag om gratis træningsbolde for fuldtidsmedlemmer.

3. Forslag om at man ét eller andet sted, installerer 2 træningsbaner med hver sin Trackman (som dem hos Golf Arena Århus). Det kunne evt. gøres i samarbejde med Samsø Efterskole. Ideen, er at man betaler en entre pr. time, eller et beløb pr. måned, og reserverer på forhånd. Hvis pladsen tillader det, kan man evt. lave en lille puttinggreen.

Ad 1.: Formanden informerede om, at der er solgt 3 gæstebilletter i år. Det blev vedtaget, at fuldtidsmedlemmer har ret til at købe gæstekort med 5 greenfeebilletter til kr. 1.000 og 10 greenfeebilletter til kr. 2.000. Billetterne skal bruges i købsåret. Billetterne er personlige og køberne skal spille i samme bold som gæsterne.

Ordningen med køb og brug af gæstekort gælder for 2017.

Ad 2.: Formanden informerede om, at der på en ekstraordinære generalforsamling for nogle år siden blev der ryddet op, så kontingentet er uden træningsbolde og dermed en fælles ”basisvare” for alle.

Hvis man vil have gratis træningsbolde, skal der anvises et sted, hvorfra vi kan få den manglende indtægt.

Et par medlemmer støttede op, men generelt var stemningen, at man som medlem ikke skal betale ekstra i kontingent for, at en lille gruppe vil have gratis bolde.

Forslaget frafaldet.

Ad 3.: Trackman koster som min. 120.000 inkl. moms. Mette Kramer har researchet hos andre trænere i forskellige klubber og flere mener, at det er for stor en investering ift. hvor meget den bruges. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe for at undersøge mulighederne for ”måleredskaber”, indendørstræning, simulator, priser, leasing mm og et evt. samarbejde med Samsø Efterskole og/eller Sambiosen.

11. Eventuelt

Forslag om at sende regnskab og budget ud til medlemmerne via e-mail før generalforsamling fremover. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.

Teltet mangler hænder om sommeren. Opfordring til at melde sig.

Medlemmerne opfordres til at booke sig på Golfbox, så vi ved, hvem der spiller på banen og andre kan booke sig på.

Et medlem søger spillemakkere, og det kan være svært at finde nogen at spille med om eftermiddagen.

Der oprettes en Facebook-side, så man kan søge spillemakkere. ”Spillemakkere i Samsø Golfklub”.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

Referent: Mette Kramer

Samsø Golfklub

Besser Kirkevej 24

8305 Samsø

Tlf.: 86 59 22 18

 

Mail: info@samsoegolfklub.dk

 

 

Åbningstider i shoppen:

 

1/10 - 31/3 mandag og torsdag kl. 10.00 - 12.00.

1/4 - 30/9 åbent alle dage kl.  8.00 - 14.00

 

 

 

 

FIND OS

 

hjemmeside   Semek    |    fotograf   Mette   Liholm   klik her